بعلت استقبال بیش از حد تصور برگزارکنندگان جشنواره سعدی ، شورای عالی پژوهشی پژوهشکده ادبیات تحلیلی و تطبیقی اسراء مهلت ارسال آثار تا پایان ۹۸/۱۲/۲۹ تمدید کرد.