مشارکت و همکاری حامیان جشنواره

 

۱.بانک رفاه کارگران (حامی مالی)

۲.وزارت آموزش و پرورش (حامی معنوی و اطلاع‌رسانی)

۳.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (حامی معنوی و اطلاع‌رسانی)

۴.وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (حامی معنوی و اطلاع‌رسانی)

۵.فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی (حامی معنوی و اطلاع‌رسانی)

۶.وزارت فناوری و اطلاعات (حامی معنوی و اطلاع‌رسانی)

۷.صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(حامی معنوی و اطلاع‌رسانی)

۸.دانشگاه آزاد اسلامی کشور (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)

۹.دانشگاه پیام نور کشور (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)

۱۰.دانشگاه تهران (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)

۱۲.دانشگاه علامه طباطبایی (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)

۱۱.دانشگاه شهید بهشتی (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)

۱۲.دانشگاه الزهرا (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)

۱۳.بنیاد ملی نخبگان کشور

۱۴.انجمن استعدادهای برتر ایران