مشارکت و همکاری حامیان جشنواره

 • بانک رفاه کارگران (حامی اصلی)
 • وزارت آموزش و پرورش (حامی معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (حامی معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (حامی معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی (حامی معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی (حامی معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • وزارت فناوری و اطلاعات (حامی معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(حامی معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه آزاد اسلامی کشور (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه پیام نور کشور (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه تهران (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه علامه طباطبایی (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه شهید بهشتی (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه خوارزمی (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه تبریز (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه گیلان (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه فردوسی (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه کرمان (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه مقدس اردبیلی (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه سیستان و بلوچستان (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه اراک (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه ارومیه (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه اصفهان (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه تربیت مدرس (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه شاهد(حامی علمی و معنوی و اطلاع رسانی)
 • دانشگاه صدا و سیما (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه بوعلی سینا همدان (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه سمنان (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه بیرجند (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه زنجان (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه بین­المللی امام خمینی (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه رازی (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه شاهرود (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه شهید باهنر کرمان (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه هنر (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه چمران اهواز (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه شهر کرد (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه شیراز (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه قم (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه کاشان (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه کردستان (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه مازنداران (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه مذاهب اسلامی (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه هرمزگان (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه یاسوج (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه یزد (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه صنعی شریف (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه امیر کبیر (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه خواجه نصیر توسی (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • دانشگاه علم وصنعت (حامی علمی و معنوی و اطلاع‌رسانی)
 • شرکت اپراتور همراه اول
 • شرکت اپراتور ایرانسل
 • شرکت اپراتور رایتل
 • بنیاد نخبگان کشور
 • انجمن مخترعان کشور
 • انجمن استعدادهای برتر ایران
 • دانشگاه الزهرا
 • سازمان ارتباطات اسلامی