دکتر سهمانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در سخنرانی خود به حمایت مادی و معنوی بانک رفاه از طرح های فرهنگی هنری به ویژه نخستین جشنواره بین المللی علمی ادبی و هنری شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی اشاره نمود.

وی تاکید کرد : یکی از افتخارات بانک رفاه کارگران حمایت همه جانبه از نخستین جشنواره بین المللی علمی ادبی و هنری شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی است.

 

و همچنین دکتر سعیدی مدیرکل روابط عمومی بانک رفاه کارگران ضمن قدردانی و گرامی‌داشت زحمات گروه اجرایی جشنواره از برگزاری این جشنواره بین المللی در سال های آتی خبر داد و در سخنرانی خود به حمایت مادی و معنوی بانک رفاه از طرح های فرهنگی هنری از جمله جشنواره بین المللی سعدی تاکید کرد.