گروه سنی الف پیش دبستان
گروه سنی ب اول،دوم،سوم دبستان
گروه سنی ج چهارم،پنجم،ششم دبستان