موضوعات کلی جشنواره

رابطه خدا با انسان

رابطه انسان با خدا

رابطه انسان با انسان

رابطه انسان با طبیعت

همه چیز در ارتباط با جشنواره بین المللی ادبی و هنری سعدی

 ۱. علمی

بخش علمی ویژه معلمان ، دانشجویان ، استادان و فرهیختگان می باشد.

در بخش علمی ، مقالات و کتب علمی و پایان نامه های دانشجویی در حوزه زبان ، فرهنگ و ادبیات فارسی به داوری گذاشته می شود.

 ۲. ادبی

بخش ادبی ویژه تمام علاقه مندان در هر سن و سطحی است و محدودیتی از نظر سنی ندارد ، البته تمام آثار شرکت کنندگان در رده سنی خودشان مورد داوری و مقایسه قرار خواهد گرفت.

در این بخش انواع سبک های شعری کلاسیک و شعر نو ، دل نوشته ، داستان کوتاه و طنز ، کاریکاتور  و هر چه از نوع نظم و نثر ادبی باشد می تواند ارائه شود .

۳. هنری

بخش هنری ویژه تمام علاقه مندان در هر سن و سطحی است و محدودیتی از نظر سنی ندارد ، البته آثار تمام شرکت کنندگان در رده سنی خودشان مورد داوری و مقایسه قرار خواهد گرفت.

در این بخش آثار خوشنویسی ، تایپوگرافی ، نقاشی ( تکنیک آزاد ) ، عکاسی ، طراحی پوستر ، کاریکاتور ، تصویرگری ( تکینک آزاد ) که در رابطه با محورهای کلی زبان ، فرهنگ و ادبیات فارسی باشد می تواند ارائه شود .

پیوست های سیزده گانه جشنواره